KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Uplatnenie absolventov

SOCIÁLNA PRÁCA ako vedný odbor je súčasťou spoločenských potrieb tretieho milénia v rozvoji terciárnej sféry spoločenského života. Pre tretie milénium sa predpokladá aspoň taká potreba profesionálov v sociálnej práci, aby bolo možné vyrovnať zaostávanie SR za vyspelými štátmi západnej Európy. Sociálna práca je multidisciplínarny vedný odbor, ktorého teória vychádza z potrieb praxe a do praxe sa vracia. Sociálne práca nie je profesia.

Štúdium sociálnej práce za celej svojej histórie nemalo takú perspektívu ako má v súčasnosti. Táto skutočnosť vychádza z demografických podkladov, ktoré jasne deklarujú, že súčasná populácia starne, priemerný vek života človeka sa dôsledkom rozvoja lekárskych vied  predlžuje. Starnutie populácie znamená i vyšší podiel seniorov v rodine, ktorá v mnohých prípadoch nesie zodpovednosť za starostlivosť o závislých starších  členov rodiny. Nové ekonomické a sociálne podmienky prinášajú so sebou nielen pozitíva, ale aj negatíva, ktoré majú nepriaznivý dopad na človeka a jeho sociálno-ekonomickú situáciu, ktorej dôsledky rieši sociálny pracovník prostredníctvom poznatkov nadobudnutých štúdiom sociálnej práce.

Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach sociálnej sféry, navrhovať formy sociálnej pomoci aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytvárať takéto aktivity a implementovať ich na mieste. Vie pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o ekonomike, práve, organizáciách a manažmente. Má znalosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy.
Nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, spravodlivosti, vo väzenstve, v probačnej a mediačnej službe, v podnikovej sfére, v oblasti verejnej správy a aktivitách neštátnych subjektov. Absolvent Sociálnej práce (1. stupeň) okrem širokého interdisciplinárneho vzdelania má základné znalosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce, je pripravený pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – spoločnosť disponuje  znalosťami v špeciálnych oblastiach nevyhnutnými pre SP v práci s klientom v rodine, v inštitúciách a ústavoch, ako i znalosťami o rodine, osobnosti človeka, sociálnej skupine a zariadeniach sociálnych služieb.

Sociálny pracovník absolvent magisterského štúdia získa schopnosť analyzovať a porozumieť  podstate  problémov jednotlivcov, skupín a komunít, špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov makro, mezo i mikroprostredí, preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou, nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci, vie realizovať zložité  riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci.