KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Prijímacie konanie

AKADEMICKÝ ROK 2021-2022
Vysoká škola Danubius – Fakulta sociálnych štúdií Vám ponúka v akademickom roku 2021 - 2022 možnosť štúdia v akreditovanom študijnom odbore

3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA
Študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA (Bc. Mgr. PhDr.)
Forma štúdia:
⇨ denná
⇨ externá
Metóda štúdia:
⇨ kombinovaná = prezenčná a dištančná
⇨ dištančná

Uchádzači, ktorí sú v pracovnom pomere vyplnia na prihláške iba metódu štúdia.
Prihlášky na štúdium sa podávajú na študijné oddelenie priebežne počas roka až do začiatku akademického roka 2021-2022. Po tomto termíne  môže byť uchádzač prijatý iba so súhlasom dekanky FSŠ VŠD. 
Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Richterova ul. 1171, 925 21 Sládkovičovo, bližšie informácie: 0902/898868 dekanka FSŠ doc. PhDr. P. Šebestová, PhD.

PREČO SA URČITE ROZHODNETE ŠTUDOVAŤ NA FAKULTE SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ VŠD
• študent je náš zákazník
• prijímacie konanie na štúdium je bez pohovorov
• učiteľ je pre študenta
• mastery learning (študent si volí vlastné tempo štúdia podľa študijných podkladov, ktoré sa mu doručia e-mailom, ešte pred začiatkom semestra sú to: základné moduly predmetu, elektronická učebnica alebo prednášky predmetu, literatúra, otázky na skúšku, termín skúšky
• akcent sa kladie na učenie, nie na vyučovanie
• skúšky sú kreatívne rozhovory učiteľa so študentom aj prostredníctvom IKT (napr. Skype, alebo MS TEAMS)
• kvalita vzdelávania je garantovaná kvalifikovanými pedagógmi z praxe
• štátne skúšky sú prezentáciou vedomostí študenta – dôraz sa kladie iba na kolokviálnu obhajobu záverečnej práce (bez ťahania otázok)
• podporné služby k štúdiu (vlastné praxové strediská, knižnica, reprografia, laminovanie,  internet)
• možnosť zabezpečenia ubytovania a stravovania

Curriculum študijného programu - SOCIÁLNA PRÁCA
Legislatíva (právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, občianske právo, správne právo, zdravotnícke právo, rodinné právo, trestné právo), sociálna politika, sociológia, ekonómia, sociálne poradenstvo, sociálna patológia, kriminológia, sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, manažment sociálnych služieb, kvalita sociálnych služieb, dejiny sociálnej práce, metodológia výskumu, kvantitatívne a kvalitatívne štatistické metódy, sociálna pedagogika, sociálna filozofia, andragogika, psychológia, liečebná a špeciálna pedagogika, supervízia, mediácia, sociálna komunikácia, cieľové skupiny sociálnej práce: občania s ťažkým zdravotným postihnutím, seniori, obete násilia, občania bez prístrešia, závislí občania, krízová intervencia, gendermainstreaming, ageizmus, sociálne služby, organizácia verejnej správy (štátna správa, samospráva), kultúrna antropológia, komunitná práca, projektovanie a komunitné plánovanie, riadenie ľudských zdrojov, celoživotné vzdelávanie, sociálna práca v zdravotníctve, ľudské práva, etika, financovanie sociálnych služieb, ochrana osobných údajov, public relations, marketing.

Zápis na štúdium je elektronicky, bez účasti študenta. Podmienkou zápisu je doručenie (osobne alebo poštou) kompletných podkladov:
Bc. štúdium
• overené maturitné vysvedčenie
• jedna fotografia
• prihláška
• profesijný životopis
• kópia dokladu o uhradení poplatku za prihlášku
Mgr. štúdium
• overený Bc. diplom aj s vysvedčením
• jedna fotografia
• prihláška
• profesijný životopis
• kópia dokladu o uhradení poplatku za prihlášku

Každý uchádzač obdrží na svoju poštovú adresu rozhodnutie o prijatí, dva exempláre zmluvy a ďalšie pokyny administratívneho procesu.
Poplatok za podanie prihlášky : 35 €
Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je 30,-€ - pri podaní prihlášky elektronickou formou sa pri ukončení procesu podania vytvorí prevodný príkaz.
Poplatok sa môže uhradiť poštovou poukážkou typu „U“, alebo prevodom na bankový účet:
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX SLSP - pob. Sládkovičovo
KS: 0308
VS: 078
Pri platbe prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou žiadame uviesť do poznámky meno a priezvisko uchádzača.
Bližšie informácie týkajúce sa úhrady školného vám budú poskytnuté:

KONTAKT
Študijné oddelenie PhDr. Jana Laščiaková
email: jana.lasciakova@vsdanubius.sk
Kontakt: mobil +421 918 818 942
Dekanka kontakt mobil: +421 902 898 868
email:petronela.sebestova@gmail.com
 
Školné poplatky
 
Fakulta sociálnych štúdií:
 
· Študijný program Sociálna práca:
 
a) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
b) 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.200 €,
c) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
e) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
f) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
 

Prílohy :