KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Prijímacie konanie

AKADEMICKÝ ROK 2024 - 2025
Vysoká škola Danubius – Fakulta sociálnych štúdií Vám ponúka v akademickom roku 2024 - 2025 možnosť štúdia v akreditovanom študijnom odbore SOCIÁLNA PRÁCA

Študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA (Bc. Mgr. PhDr.)

Metóda a forma štúdia:
⇨ kombinovaná (prezenčná a dištančná) 
⇨ dištančná
Forma štúdia denná má rovnaké metódy ako externá

PREČO SA URČITE ROZHODNETE ŠTUDOVAŤ NA FAKULTE SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ VŠD
• učiteľ je pre študenta,
• mastery learning (študent si volí vlastné tempo štúdia podľa študijných podkladov, ktoré sa mu doručia e-mailom, ešte pred začiatkom semestra sú to:
základné moduly predmetu,
elektronická učebnica alebo prednášky predmetu v ppt  prezentácii (skriptá)
literatúra ( základná -povinná, odporúčaná)
otázky na skúšku,
termín skúšky
• kvalita vzdelávania je garantovaná kvalifikovanými pedagógmi z praxe
• štátne skúšky sú prezentáciou vedomostí študenta – dôraz sa kladie iba na kolokviálnu obhajobu záverečnej práce. Otázky kladú členovia štátnicovej komisie k  téme práce, ktorú si študent zvolil
•podporné služby k štúdiu (vlastné praxové strediská, knižnica, reprografia, laminovanie,  internet)
• možnosť zabezpečenia ubytovania a stravovania • kariérne a  poradenské centrum FSŠ

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na FSŠ je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Tieto dokumenty posudzuje  kolégium dekana fakulty a sú určujúce pri požadovaných schopnostiach uchádzača, ktorý si podal prihlášku na vysokoškolské štúdium.
Právo  na štúdium ustanovené  zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách sa zaručuje rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanoveným zákonom č. 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na II. stupeň vysokoškolského vzdelania

Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium.
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na FSŠ je ukončené bakalárske vzdelanie, I. stupeň VŠ vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca, alebo v inom  blízkom interdisciplinárnom študijnom programe, ktorý sýti sociálnu prácu.
Tieto dokumenty posudzuje  kolégium dekana FSŠ a sú určujúce pri požadovaných schopnostiach uchádzača, ktorý si podal prihlášku na vysokoškolské štúdium. Právo  na štúdium ustanovené  zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách sa zaručuje rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanoveným zákonom č. 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia

POSTUPY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Uchádzač o štúdium na  FSŠ VŠD  si musí podá prihlášku  na štúdium I. stupňa, alebo II. stupňa . Dekan overuje splnenie podmienok a vydáva rozhodnutie o prijatí.
K prihláške je potrebné doloženie nasledovných dokumentov :
Bc. štúdium -  I. stupeň
• overené maturitné vysvedčenie
• jedna fotografia
• profesijný životopis
• kópia dokladu o uhradení poplatku za prihlášku

Mgr. štúdium – II. stupeň
• overený Bc. diplom aj s vysvedčením
• jedna fotografia
• profesijný životopis
• kópia dokladu o uhradení poplatku za prihlášku

Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je 39 €
Poplatok za podanie prihlášky papierovou formou je 45,- €
Poplatok sa môže uhradiť poštovou poukážkou typu „U“, alebo prevodom na bankový účet:
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX SLSP - pob. Sládkovičovo
KS: 0308
VS: 078
Pri platbe prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou žiadame uviesť do poznámky meno a priezvisko uchádzača.

Každý uchádzač obdrží na svoju poštovú adresu Rozhodnutie o prijatí, dva exempláre zmluvy a ďalšie pokyny administratívneho procesu prijatia na fakultu.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na adresu Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Richterova ul. 1171, 925 21 Sládkovičovo,  študijné oddelenie, priebežne  až do začiatku akademického roka 2023-2024. Po tomto termíne môže byť uchádzač prijatý iba so súhlasom dekanky FSŠ VŠD.

Uchádzač sa stáva študentom po podpise Zmluvy, ktorú uzatvára s VŠD a uhradení poplatku za štúdium.

Zápis na štúdium je elektronicky, bez účasti študenta.
 
Bližšie informácie:
Dekanka FSŠ: doc. PhDr. P. Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH.
Kontakt mobil: +421 0902898868   email petronela.sebestova@gmail.com

Prodekanka pre štúdium a študijné oddelenie PhDr. Jana Laščiaková, PhD.
Kontakt: mobil +421 918 818 942
email: jana.lasciakova@vsdanubius.sk
 

Prílohy :