KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Prijímacie konanie

Akademický rok 2019-2020

Vysoká škola Danubius – Fakulta sociálnych štúdií Vám ponúka v akademickom roku 2019- 2020 možnosť štúdia v akreditovanom študijnom odbore

3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA

Študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA (Bc. Mgr.)

Forma štúdia:
⇨ denná
⇨ externá
Metóda štúdia:
⇨ kombinovaná = prezenčná a dištančná
⇨ dištančná

Študent si môže (ale nemusí) v rámci študijného programu Sociálna práca vybrať jednu z nasledovných špecializácií:
⇨ sociálne podnikanie
⇨ predprimárna pedagogika
⇨ špeciálna a liečebná pedagogika
⇨ manažment
⇨ andragogika
⇨ sociálna práca so seniormi
⇨ supervízia
⇨ právo sociálneho zabezpečenia
⇨ sociálno-právna ochrana detí

Uchádzači, ktorí sú v pracovnom pomere vyplnia na prihláške iba metódu štúdia.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na študijné oddelenie priebežne až do začiatku akademického roka 2019-2020. Po tomto termíne sa prihlášky môžu podať so súhlasom dekanky FSŠ VŠD.
Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Richterova ul. 1171, 925 21 Sládkovičovo, bližšie informácie: 0902/898868 dekanka FSŠ

PREČO SA URČITE ROZHODNETE ŠTUDOVAŤ NA FAKULTE SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ VŠD
• študent je náš zákazník
• prijímacie konanie na štúdium je bez pohovorov
• učiteľ je pre študenta
• mastery learning (študent si volí vlastné tempo štúdia podľa študijných podkladov, ktoré sa mu doručia e-mailom, ešte pred začiatkom semestra sú to: základné moduly predmetu, elektronická učebnica alebo prednášky predmetu, literatúra, otázky na skúšku
• akcent sa kladie na učenie, nie na vyučovanie
• skúšky sú kreatívne rozhovory učiteľa so študentom aj prostredníctvom IKT (napr. skype)
• kvalita vzdelávania je garantovaná kvalifikovanými pedagógmi z praxe
• štátne skúšky sú prezentáciou vedomostí študenta – dôraz sa kladie iba na kolokviálnu obhajobu záverečnej práce (bez ťahania otázok)
• podporné služby k štúdiu (vlastné praxové strediská, knižnica, reprografia, laminovanie, väzba, internet)
• možnosť ubytovania a stravovania vo vlastných priestoroch

Curriculum študijného programu - SOCIÁLNA PRÁCA

Legislatíva (právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, občianske právo, správne právo, zdravotnícke právo, rodinné právo, trestné právo), sociálna politika, sociológia, ekonómia, sociálne poradenstvo, sociálna patológia, kriminológia, sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, manažment sociálnych služieb, kvalita sociálnych služieb, dejiny sociálnej práce, metodológia výskumu, kvantitatívne a kvalitatívne štatistické metódy, sociálna pedagogika, sociálna filozofia, andragogika, psychológia, liečebná a špeciálna pedagogika, supervízia, mediácia, sociálna komunikácia, cieľové skupiny sociálnej práce: občania s ťažkým zdravotným postihnutím, seniori, obete násilia, občania bez prístrešia, závislí občania, krízová intervencia, gendermainstreaming, ageizmus, sociálne služby, organizácia verejnej správy (štátna správa, samospráva), kultúrna antropológia, komunitná práca, projektovanie a komunitné plánovanie, riadenie ľudských zdrojov, celoživotné vzdelávanie, sociálna práca v zdravotníctve, ľudské práva, etika, financovanie sociálnych služieb, ochrana osobných údajov, public relations, marketing.

Zápis na štúdium je elektronicky, bez účasti študenta. Podmienkou zápisu je doručenie (osobne alebo poštou) kompletných podkladov

Bc. štúdium
• overené maturitné vysvedčenie
• jedna fotografia
• prihláška
• profesijný životopis
• kópia dokladu o uhradení poplatku za prihlášku

Mgr. štúdium
• overený Bc. diplom aj s vysvedčením
• jedna fotografia
• prihláška
• profesijný životopis
• kópia dokladu o uhradení poplatku za prihlášku

Každý uchádzač obdrží na svoju poštovú adresu rozhodnutie o prijatí, dva exempláre zmluvy a ďalšie pokyny administratívneho procesu.
Poplatok za podanie prihlášky : 35 €
Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je 30,-€ - pri podaní prihlášky elektronickou formou sa pri ukončení procesu podania vytvorí prevodný príkaz.

Poplatok sa môže uhradiť poštovou poukážkou typu „U“, alebo prevodom na bankový účet:
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX SLSP - pob. Sládkovičovo
KS: 0308
VS: 078

Pri platbe prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou žiadame uviesť do poznámky meno a priezvisko uchádzača.

Bližšie informácie týkajúce sa úhrady školného vám budú poskytnuté:
KONTAKT
Študijné oddelenie Ing. Simona Lašáková
Úradné hodiny pre študentov
Pondelok až piatok: 9:00 – 11:15, 11:45 – 15:00
e-mail: simona.lasakova@vsdanubius.sk
Telefón: +421 31 773 2871
Mobil: +421 902 898 868
petronela.sebestova@gmail.com

Prílohy :