KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Aktualita
26. máj 2023

VŠD - Vyhlásenie k článku zverejnenom v denníku Pravda, zo dňa 23.05.2023 autorky Anna Mogilevskaia

Naša vysoká škola/VŠD ako riadne akreditovaná vysoká škola pôsobiaca na území Slovenskej republiky, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade so Štatútom VŠD, prostredníctvom Akadémie ďalšieho vzdelávania organizuje a uskutočňuje jazykovú prípravu pre zahraničných študentov, ktorí sú absolventmi zahraničných stredných škôl s maturitou a majú záujem prihlásiť sa na štúdium na slovenskej vysokej škole.

Pobyt zahraničného študenta na území Slovenskej republiky v súvislosti s jazykovou prípravou a následným štúdiom na vysokej škole je podmienený najmä splnením podmienok definovaných zákonom o pobyte cudzincov. Orgány cudzineckej polície SR v rámci výkonu svojej právomoci a pri plnení zákonných povinností legitímne overujú plnenie dotknutých zákonných podmienok ako na strane žiadateľa o pobyt, tak aj na strane našej vysokej školy, čo VŠD v plnom rozsahu rešpektuje. VŠD z vlastnej iniciatívy prijala cudzineckou políciou odporúčané metodické a organizačné opatrenia, aby tak poskytla maximálnu súčinnosť zvyšujúcu pravdepodobnosť úspešnosti zahraničných študentov ako žiadateľov o pobyt na území SR.

K dnešnému dňu VŠD, neporušujúc akýkoľvek právny predpis, organizuje jazykovú prípravu v riadne prenajatých priestoroch v meste Bratislava, ktoré v plnom rozsahu zodpovedajú požiadavkám na profesionalitu a odbornosť prípravy a súčasne komfortom maximálne vychádzajú v ústrety samotným účastníkom prípravy. Aktuálne výsledky prvých absolventov jazykovej prípravy potvrdzujú jej úspešné zvládnutie. Aj zlomok študentov dokončujúcich jazykovú prípravu mimo VŠD bol hodnotený ako riadne jazykovo pripravený.

VŠD sa aj cestou tohto vyhlásenia ohradzuje voči celkovému kontextu a vyzneniu dotknutého článku vo vzťahu k VŠD, ako aj/najmä voči výrokom autorky článku o tom, že organizuje „pochybné kurzy“, že by kedykoľvek predkladala „pochybné doklady“. VŠD v súvislosti s publikovaným článkom vyhodnocuje uplatnenie nároku na právnu ochranu.

Publikovanie skreslených informácií o jazykovej príprave zahraničných študentov na našej vysokej škole nás mrzí aj vo vzťahu k ostatným zahraničným študentom, ktorí sa za náročných geopolitických podmienok snažia získať povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

V Sládkovičove dňa 26.05.2023