KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
23. august 2017

Informácia o vedeckej konferencii Návrat pedagogiky do detských domovov

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV - AKO IMPERATÍV DOBY

15. december 2017
 
Detské mestečko, Na Dolinách 27, 911 05 Trenčín - Zlatovce

Vedeckí garanti:  Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD. a doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Tematické okruhy (garanti a moderátori):

  • Úskalia prechodu detských domovov z rezortu MŠ SR pod správu MPSVaR SR (Mgr. Branislav Ladický – Mgr. Miroslav Zolder – PaedDr. Kamila Braniková)
  • Atribúty tradičnej rodiny vo výchove detí v Detskom mestečku (PhDr. Vladimír Vachalík, CSc. - Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. – Štefan Rehák)
  • Kritický pohľad na vzdelávanie zamestnancov detských domovov v kurze PRIDE (Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. – PaedDr. Milan Hejdiš. PhD.)
  • Výchova verzus starostlivosť v detských domovoch – diagnostika a prevencia (Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c.. – PhDr. Štefan Matula, PhD.)
  • Rodiny Detského mestečka a život ich odchovancov – vária (Peter Stupár – PhDr. Lucia Rehanslová)

 
Tajomníčka konferencie:  PhDr. Lucia Rehanslová (DeM), E-mail: domovy.detske@gmail.com

Účasť na konferencii je bezplatná!

Prílohy :